x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

USEV ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI
 

Çocuk istismarı ve ihmali dünya çapında yaşanan sorunlardandır ve çocuk haklarını ihlal eder. Öğrenciler okul ortamlarında güvende, emniyette ve rahat oldukları zaman, en uygun biçimde büyür ve öğrenirler. Biz, öğrencilerimize saygı duyulan ve değer verilen güvenli ve özellikle çekici kıldığımız bir ortam sağlamaya gayret ediyoruz. Öğrencilerin esenliğini sağlamak ve korumak ve gerektiğinde sığınılacak bir liman olabilmek okulumuzun sorumluluğu altındadır. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu ve Uluslararası Çocuk Koruma Konseyi standartları doğrultusunda, USEV okulları öğrencilerinin güvenliğini ve esenliğini, geliştirdiği ve uyguladığı kapsamlı Çocuk Koruma Politikasıyla sağlamayı taahhüt etmektedir. Çocuk Koruma Politikamız tüm USEV okul çalışanları ve okulumuzda görev yapan tüm taşeron firma çalışanları için geçerlidir. Bundan sonraki bölümlerde “Çocuk Koruma Politikası” “ÇKP” kısaltılmış şekli ile anılacaktır.

 

1. HEDEF VE ODAK NOKTASI


1.1 Etkin bir bütünlüklü-okul çocuk koruma politikası, çalışanlarına ve diğerlerine çocuk koruma konuları ile ilgili beklenilen davranışlar hakkında açık ve net bir yönlendirme sağlar. Etkili politika ayrıca, okulun, iyi pratik ve doğru prosedürlerinin geliştirilmesi yükümlülüğünü açık ve net olarak belirler. Bu politika, çocuk koruma kaygılarını, yönlendirme ve gözetimini hassasiyetle, profesyonelce ve çocuğun ihtiyaçlarına destek veren yollarla ele almayı taahhüt eder.


 

2. GİRİŞ

 

2.1 USEV okulları, Uluslararası Çocuk Koruma Konseyi standartları doğrultusunda çocukların ve gençlerin esenliğini temin etmek ve korumak ile ilgili sorumluluklarını ciddiye almaktadır.

2.2 USEV Çocuk Koruma Politikası iki müdahale eksenini dikkate alır:

Koruyucu: Öğrencinin istismar veya zarar görme ihtimalini azaltmak

Tepkisel: Kaygı duyulan konular veya şüpheli zarar veya istismarın belirlendiği durumlarda harekete geçmek, bu gibi durumlarda öğrenciye yardım etmek ve benzeri durumların tekrar meydana gelmesinin önlenmesi için uygun önlemleri almak
 

2.3 Bu politika tüm USEV okulları öğrencileri ve çalışanları için uygulanır.

2.4 Okul bu politikayı bir soruşturma aracı olarak değil, bir yönlendirme aracı olarak kabul eder.


 

3. OKUL POLİTİKASI

 

3.1 Öğrencilerimizin pozitif öz imajlı ve öz güvenli olmalarının, kendilerine destek verecek arkadaşlarının bulunmasının ve güvenilir bir yetişkinle açık ve belirgin iletişim içinde olmalarının, istismarın önlenmesinde yardımcı olacağını kabul ederiz. Okulumuz bu nedenle;

3.1.1 Öğrencilerin kendilerini güvende ve emniyette hissettiği; konuşmaya ve dinlenilmeye teşvik edildiği ortamları oluşturur ve korur.

3.1.2 Öğrencilerin endişelendikleri veya zor durumda kaldıklarında okul içinde yetişkinlere ulaşabileceklerini bilmelerini sağlar.

3.1.3 Müfredat etkinliklerine ve olanaklarına, öğrencilere istismardan korunacak beceri ve bilgiyi kazandıracak donanımı ekler.

3.1.4 Müfredata öğrencilerin yetişkin yaşantısının (özellikle çocuk bakımı ve ebeveyn becerileri) sorumluluklarına karşı gerçekçi yaklaşım oluşturmalarına yardımcı olacak materyali ekler.

3.1.5 Mümkün olan her yerde, veliler, kardeş SEV okullarından meslektaşlar ve yerel yetkililerle etkili işleyen ilişkiler oluşturmak için her türlü çabayı gösterir.


 

4. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI YAPISININ OLUŞTURULMASINDA ALTI EVRE
 

4.1 1.Evre: Çocuk Koruma Kavramı ile Tanışma Okul toplumu içinde çocuk istismarı ile ilgili gerçekler ve söylentiler, çocuk istismarının mağdurun ve okul topluluğunun üzerindeki etkiler ve insanın gelişimini besleyen sağlıklı bir toplum kurmamızın neden gerekli olduğunun cevapları ile ilgili bir bilinç oluşturmak

4.2  2.Evre: Temeli oluşturmak : Politika ve prosedürlerin uygulanmasına yönelik örgütsel  

 yapının kurulması için korumacı çekirdek prensiplerin, asli bireyler ve kuruluşların, iletişim ağlarının ve kurum içi takımın oluşturulması.

4.3 3.Evre: Okulun örgütsel yapısı içinde, prosedürlerin oluşturulması ile politikaların uygulanması

4.4 4.Evre: Uygun seviyelerde okul toplumu üyelerinin politikalar ve prosedürler ile ilgili eğitimi ve iletişimi.

4.5 5.Evre: Prosedürleri yürütmek için hazırlıklar - engelleri ve tekrar eğitim veya revizyon gerektiren alanları tanımlayan senaryolar.

4.6 6.Evre: Düzenli gözlem, periyodik gözden geçirme ve güncellemeler ile sistemin hedefleri doğrultusunda işleyişini temin etmek.


 

5. KORUMACI ÇEKİRDEK PRENSİPLER

 

5.1 Kendini güvende hisseden öğrenciler daha başarılı öğrenenler olurlar.

5.2 USEV tarafından sunulan tüm hizmetler ortaklık, katılım, koruma, dürüstlük ve gizlilik  

 prensiplerine dayanır.

5.3 USEV, Kapsamlı Çocuk Koruma Politikasının, prosedürlerinin ve politikasının koruyucu çekirdek prensipleri doğrultusundaki protokollerinin geliştirilmesinden, uygulanmasından ve sürdürülmesinden sorumlu olacaktır.

5.4 USEV, uygulamanın etkili olması için birbirlerine karşılıklı destek vererek işbirliği halinde olacak; istişari nedenlerle yerel, ülke içinde, bölgesel yetkililer ve kuruluşlarla iletişim ağları oluşturacaktır.

5.5 USEV tüm çalışanları, öğrencileri ve velileri eğitmek için prosedür ve programlar oluşturacak; ÇKP’nin tüm yönleri daha etkili iletişim için ve gizlilik ilkesinden ödün vermeksizin şeffaf ve dürüst olacaktır.

5.6 Bütünlüklü –okul topluluğunun öğrenci öğretmen/çalışan veli ve idareci üyelerinin temsilcileri   ÇKP ile aşina olacak ve gerektiğinde politika oluşturma ve gözden geçirme süreçlerine katılacaktır.

5.7 Okul, ciddi bir ÇKP vakasında, uygun danışmanlık ve yardımı temin edebilecek yerel yetkililer ve profesyonel çalışanlar, hükümet ve uluslararası acentelerle ile sürdürülebilecek ilişkileri tanımlayarak, oluşturacaklardır.

5.8 Çocuk istismarı ve ihlali ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunları, yönetmelikleri, protokolleri ve prosedürleri takip edilecektir.

5.9 ÇKP’nin kurum içi oluşmasından, uygulanmasından ve sürdürülmesinden her okulun yönetimi sorumludur.

5.10 Önceden değerlendirilmesi ve potansiyel revizyonu gerektiren özel durumlar dışında, politikalar her yıl gözden geçirilecektir.

5.11 Okul Müdürü sağlıklı okul/öğrenme toplumuna destek vermek doğrultusunda ilgili  prosedürlere ve ÇKP’ye kucak açmak için okul toplumuna uygun bir üslup düzenlemekle yükümlüdür.

5.12 USEV, bilinçlilik yaratmak, koruma temin etmek, müdahale ve gerektiğinde zararı tazmin etmek ve öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların ve ailelerin güvenlik ve esenliğini güvence altına almak için politikalar, programlar ve prosedürler oluşturacak ve uygulayacaktır.

5.13 Tüm öğrenciler yetenek, kültür, ırk, dil din ve cinsel kimlik gözetilmeksizin korunma karşısında eşit haklara sahiptirler.

5.14 Çocuk istismar ve ihmali vakalarına karışabilme ihtimaline karşı bireyleri korumak için, tüm ilgili bilgiler, gizlilik gerektiği gibi sağlanarak, okul toplumunun elinin altında bulundurulacaktır.

5.15 Okul, ifşaat ve suçlamalar ile ilgili tüm konularda sadece yönlendirecek bir merciidir. Bir ifşaat veya suçlamanın takip edilmeye gerekli görüldüğü durumlarda, okul konuyu yasal araştırma yapılmak üzere, yerel yasal ve devlet mercilerine yönlendirecektir.


 

6. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

 

Çocuklarla birlikte veya çocukların yararına çalışan tüm yetişkinler onların korunmasından sorumludur. Bununla birlikte, okul içinde kilit kişiler/gruplar, ortak çalışan gruplar ve yerel makamlar ile birlikte çocuk koruma prosedürleri ile belirlenmiş yükümlülükleri vardır.

6.1 ÇKP politikasının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve okulun istihdam politikasında belirlenen istihdam süreçlerinin takip edilmesi okul Müdürü ve okul yönetim kadrosunun sorumluluğu altındadır.

6.2 Çocuk Koruma Ekibinin uygulamalarını izlemek ve destek olmak ve okul içinde tüm prosedürlerin uygun ve zamanında yönlendirilip, potansiyel çocuk istismar vakalarının rapor edilmesini güvence altına almak okul yönetim ekibinin sorumluluğu altındadır.

6.3 Çocuk Koruma Ekibi, ÇKP nin, tüm okul çalışanlarının, okulun iç prosedürlerinin bilincinde olduğu ve bu doğrultuda eğitildiği ve ÇKP yi ilgilendiren tüm konularda okul yönetimine destek ve rehberlik hizmeti sunacağını güvence altına alan uygulamasının önderlik ve sorumluluğunu üstlenir.

6.4 Çocuk Koruma Yetkilisi, Çocuk Koruma Ekibinin başkanı olarak tüm çocuk koruma prosedürlerinin okul içinde takip edildiğini güvence altına alır.

6.5 Çocuk Koruma Yetkilisinin bulunmadığı durumlarda, Okul Müdürü/Vekil Müdür Yardımcısı bu görevi icra eder. 

 

USEV ÇOCUK KORUMA EKİBİ 
 

Çocuk Koruma Yetkilisi Görev Tanımı

Çocuk Koruma Yetkilisinin görevi, çocukların korunması ile ilgili konuların yönetiminde başlıca sorumluluğu üstlenmek, Çocuk Koruma Ekibine liderlik etmek ve Çocuk Koruma Politikasının eksiksiz uygulanmasını sağlamak amacıyla okul idaresiyle iletişim kurmaktır.

 

Göreve Özel Sorumluluklar:

• Çocuk Koruma Politikası ve CIS Çocuk Koruma Standartlarının Temel Koruma İlkelerine uygun olarak, öğrencilerin esenliği ve emniyetinin sağlanacağı sağlıklı bir okul ortamı oluşturmada Çocuk Koruma Ekibi, okul idaresi, öğretmenler, ebeveynler ve diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışmak.

• Çocuk Koruma Politikasıyla ilgili olarak okul için eğitimler, prosedürler ve kılavuzların geliştirilmesinde Çocuk Koruma Ekibine öncülük etmek ve destek vermek.

• Çocuk Koruma Politikasının uygulanmasını, belgelendirilmesini sağlamak; prosedürlerini denetleyip gözden geçirerek takip edilmelerini, güncel ve geçerli olmalarından emin olmak.

• Okulun Çocuk Koruma Politikasının yıllık olarak güncellenmesini, gözden geçirilmesini ve tüm personelin bu politikaya erişmesini ve çocukların korunması ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak.

• Çocukların korunması ve himayesi kapsamına giren tüm vakalara ilişkin doğru, gizli ve güncel belgeler tutmak.

• Güncel eğitim veya etkinliklere katılmak, ilgili yayınları takip etmek ve çocuk koruması ile ilgili gelişmelerden her daim haberdar olmak.

• Rapor edilen endişe verici durumlar, küçük çaplı veya ciddi vakalarda “İletişim Kurulacak Kişi” sıfatıyla sorumlu kişi olarak çalışmak.

 

Aranan Kriterler:

• Hem Türkçeye hem İngilizceye hâkim olmak

• Çocukların esenliği, himayesi ve korunması ile ilgili konulara ilgi duymak

• Güçlü iletişim becerileri ve hassas konulara dürüst biçimde yaklaşma yeteneğine sahip olmak

• Çözüm odaklı olmak, 

• İş arkadaşlarına liderlik etme isteğine ve potansiyeline sahip olmak

Bu görev tanımı, uygulama sürecinde ilerleme sağlandıkça, yıllık olarak incelenip revize edilecektir.

 

Çocuk Koruma Ekibi Görev ve Sorumlulukları

Çocuk Koruma Ekibi, okul idaresiyle işbirliği içerisinde Çocuk Koruma Politikası ve onunla ilgili prosedürlerin uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumludur. Çocuk Koruma Ekibi, çocukların ve savunmasız yetişkinlerin korunması ile ilgili prosedürleri uygular ve takip eder.
 

Üyeleri: Çocuk Koruma Ekibi, Çocuk Koruma Yetkilisi/Okul Müdürü,  Müdür Yardımcıları (biri iki dil konuşabilen Türk vatandaşı), Rehber Öğretmenler ve okul hemşiresinden oluşmaktadır.

 

Genel Sorumlulukları:

• Çocuk Koruma Politikasının, prosedürlerinin ve sistemlerinin uygulanmasını sağlamak.

• Okulun çocuk koruması ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Çocuk Koruma müfredatının hazırlanması ve uygulanması için okul idaresi, öğretmenler ve rehber öğretmen ile işbirliği yapmak.

• Çocuk Koruma Müfredatının uygulanmasında öğretmenlere ve rehber öğretmenlere destek vermek.

• Tüm öğretmenlerin, Çocuk Koruma Politikasına ve prosedürlerine dair eğitim almasını sağlamak.

• Çocukların korunmasıyla ilgili konuların yönetimi, raporlanması ve takibinde rehberlik ve yardım sağlamak.

• Yönlendirmeleri kabul ve koordine etmek, eylemleri organize etmek ve öğrenciler ve ailelere yönelik hizmetleri gözden geçirmek.

• Çocukların himayesi ve korunmasına dair tüm konularda doğru, gizli ve güncel belgeleri tutmak.

• Gereken tüm eylemlerin başarılı bir şekilde uygulanmasını ve denetlenmesini sağlayarak istismar riski olan öğrencilere hassasiyetle yaklaşmak ve uygun destek vermek.

• Çocukların Korunmasına dair açıklama gerektiren konularla ilgili olarak her durumda gizliliği sağlamak.

• Açıklama gerektiren konularda okulun “başvuru organı” konumunu sınırlandırmak ve teyit edilen tüm açıklamaları soruşturma için uygun kurumlara yönlendirmek;

• İlgili eğitim veya etkinliklere katılmak ve ilgili yayınları takip etmek suretiyle çocuk koruması alanındaki gelişmelerden her daim haberdar olmak.

• Çocuk Koruma Politikası ve Prosedürlerini yıllık olarak gözden geçirmek ve bunların etkin ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

 

7. PROSEDÜRLER

 

7.1 Potansiyel çocuk istismar kaygılarına adres verirken Okulun, bir soruşturma aracı olarak değil, yönlendiren bir araç olarak hizmet sunduğunu unutmamak gerekmektedir. Çalışanlar, çocuk koruma sorumlulukları ve prosedürleri hakkında brifingler, görevlendirmeler ve bilinçlendirme eğitimleriyle bilgilendirilirler. Çocuk Koruma Yetkilisi, tüm okul çalışanlarına okul politikası ve rapor etme prosedürleri ile ilgili bilgilendirmeyi sağlayacaktır.

7.2 Okul elkitabında yer alan bir açıklama, çocuk koruma prosedürleri kapsamında okulun görev ve sorumlulukları hakkında velileri ve çalışanları bilgilendirecektir. Veliler talep ederlerse, çocuk koruma politikasının bir kopyasını temin edebilirler.

7.3 Herhangi bir okul çalışanı veya okul ziyaretçisi, istismar olduğuna dair şüphe, iddia veya ifşaat ile karşı karşıya kaldığı durumlarda derhal konuyu çocuk koruma yetkilisi veya onun gıyabında okul müdürüne rapor etmelidir. Her ikisinin de yokluğunda, okul yönetiminin en yetkili üyesinin dikkatine sunulmalıdır. Çocuk koruma yetkilisi, şüpheli istismar veya iddiaları üst düzey okul yönetimi üyelerine hemen bildirecektir.

 

ŞÜPHELİ DURUMUN İFŞAASI HALİNDE İZLENLECEK ADIMLAR

1. ADIM: Şüpheli duruma tanık olan kişi/şüpheli durum hakkında bilgisi olan kişi (okul çalışanı, öğretmen, öğrenci, ziyaretçi vb.) 24 saat içinde Okul Müdürüne ve ilgili seviyenin Rehber Öğretmenine konuyla ilgili yazılı bilgi verir. Durum Bildirim Formu doldurulur. Çocuk Koruma Yetkilisi/Okul Müdürünün yokluğunda, konu vekil Müdür Yardımcısının dikkatine sunulur. 

2. ADIM: Fiziksel ve duygusal işaretler değerlendirilerek, olayın geçerli bir şüphe olup olmadığına karar verilir. Geçerli bir şüphe olması durumunda Okul Müdürü, Çocuk Koruma Ekibi’ni toplar.

3. ADIM: Çocuk Koruma Ekibi, istismar/ihmal (Çocuk Koruma Politikasını ihlal eden) olduğuna dair şüphe, iddia veya ifşaat ile karşı karşıya kaldığı durumlarda konuyu ivedilikle bir toplantı yaparak ele alır. Konuyla ilgili izlenilecek adımların yer aldığı yazılı bir aksiyon planı oluşturularak, tutanak tutulur. Konuyla ilgili izlenecek adımlardan bazıları;
 

• Ailenin bilgilendirilmesi (toplantı ve/veya e-posta/mektup ile)

• Öğrenci ve aileye destek verilmesi (uzman desteği önerilebilir)

• Vaka ile ilgili hukuki ve/veya adli danışmanlık alınması 

• Durumun SEV Vakfı’na bildirilmesi

• Durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi 

• Şüpheli kişinin okul çalışanı olması durumunda, çalışanın işine belirli bir süre veya belirsiz olarak ara verilmesinin sağlanması 
 

4. ADIM: Çocuk koruma raporlarının tüm belgeleri, çocuk koruma yetkilisi tarafından gizli bir dosyada tutulur. Bu kayıtlar yasal çerçevede ilgili kurumlarla paylaşılabilir. 

5. ADIM: İlgili vakanın takibi yapılır.   


 

8. EĞİTİM VE DESTEK

 

8.1 Çocuklarla çalışan tüm öğretmenler ve çalışanlar, öğrencileri korumayı etkin olarak üstlenmek için, uygun çocuk koruma bilinçliliği eğitiminden geçeceklerdir. Çocuk koruma ana prensipleri, okul ortamının içinde çalışan veya okul için çalışanların tümünü kapsayan ve üç yıllık rotasyonu baz alan kapsamlı bir çalıştay eğitimiyle her yıl gözden geçirilecektir. Tüm okul çalışanları ve sözleşmeli çalışanların, uygun davranış ve tutumların sınırları ile ilgili bilgilere erişimlerinin bulunması ve yönlendirilmeleri gerekmektedir.

8.2 Çocuk Koruma Yetkilisi, gerekli yeterlikte hizmet vermek üzere yüksek derecede bilinçlilik, bilgi ve beceri edinmek için akredite olmuş NGO kurumu tarafından iki yıl aralıklarla eğitim alır.

8.3. Okulda öğrencilerle çalışan tüm gönüllü çalışanlar ve okul misafirleri, ÇKP ile ilişkili olarak, güvenli ve sağlıklı eğitim ortamının sürdürülebilirliği için nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bilgilendirileceklerdir.

8.4 Okulda çalışacak öğretmen ve personel istihdamından sorumlu yöneticiler, ÇKP      prosedürlerinin etkin hayata geçirilmesi ile ilgili eğitim alacaklardır.

8.5 Tüm okul yeni çalışanlarının çocuk koruma çalıştayına katılmaları ve çocuk koruma davranış kodu formunu imzalamaları gerekmektedir.

8.6 Okul müdürü, ÇKP’nin ve prosedürlerinin uygulanmasına yardımcı olması için yerel makamlar ve kaynaklar ile etkili ilişkileri tanımlamak ve sürdürmekle sorumludur.

8.7 Her yıl velilere ve öğrencilere, sağlıklı ve güvenilir öğrenim ortamının ve okul kültürünün sağlanmasına ilişkin rolleri ve ÇKP ile ilgili kısa genel bir açıklama sağlanacaktır

 

9. GİZLİLİK

 

Gizlilik koşulunun ne zaman ve nasıl sağlanacağı - özellikle öğrencilerin korunması ile bağlantılı

olduğunda – öğrenciler ve çalışanlar tarafından çok iyi anlaşılması gereken bir konudur. Okul, hiçbir zaman, potansiyel çocuk koruma kaygısının olduğu bir durumda öğrencinin mahremiyeti veya öğrenciyle sır saklaması konusunda anlaşma garantisini veremez. Endişe edilecek bir durum ile karşılaşıldığında, konu çocuk koruma yetkilisine incelenmek üzere bildirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Okul çalışanlarına, çocuk korumasıyla ilgili bireysel vakalarda sadece “bilinmesi gereklidir bazında” ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Çalışanların bir üyesiyle bu şekilde paylaşılan herhangi bir bilginin gizli tutulması gerekmektedir.

 

10. KAYITLAR VE GÖZETİM

 

Etkili çocuk koruma pratiğinde doğru kayıtlar esastır.

10.1 Herhangi bir okul çalışanı bir istismar iddiası ile karşılaştığında veya istismarı gösteren bir  işaret farkettiğinde en kısa zamanda ne söylendiğini veya görüldüğünü not ederek, olayı kapsamı içinde değerlendirerek, tarih, zaman ve alınan önlem ile ilgili doğru kayıt tutması gerekmektedir. Tüm kayıtlar çocuk koruma ofisi ve raporu veren kişi tarafından tarih verilerek, imzalanacaktır.

10.2 Çocuk koruma raporlarının tüm belgeleri, çocuk koruma yetkilisi tarafından gizli bir dosyada tutulacaktır. Bu kayıtlar öğrencinin ailesinden veya yasal vasilerinden onay alan diğer merciilere veya kuruluşlara gönderilebilecektir.

10.3 Bu gizli belgelere erişim okul müdürünün onayına tabiidir.

 

11. ÇOCUK KORUMA VAKALARININ/ DESTEK PLANLARININ GÖZETİMİ

 

11.1 Çocuk koruma yetkilisi potansiyel ve /veya görülmekte olan çocuk istismar vakaları ile ilgili veya destek planının yönetiminde okulun doğru bir şekilde temsil edileceğinin teminatını vermekle sorumludur. Toplantıların belgeleri, toplantıya katılanlar, tarih/zaman, tartışmalar/alınan önlemlerin özeti gereklidir.

11.2 Çocuk koruma yetkilisinin, öğrenci ve ilgili taraflar için asli takip/destek güvencesini vermek adına tüm ilgili taraflara toplantı oturumlarının sonuçlarını bildirmesi gereklidir.


 

12. OKUL YERLEŞKESİNİN BAŞKA KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

 

12.1 Okul yerleşkesinin, başka kuruluşlar tarafından hizmet verilmek veya etkinlikler için kullanıldığı durumlarda, okul yönetimi, ilgili kuruluşların çocuk güvenliği ve korunması ile ilgili uygun politikaları ve prosedürlerinin mevcut olduğunun güvencesini isteyecektir.


 

13. İSTİHBARAT

 

13.1 Tüm okul çalışanları, meslektaşlarının davranış ve tutumları ile ilgili endişelerini dile getirmenin, görevleri olduğu bilincine sahip olmaları gerekmektedir. Gerektiğinde, okulun belirlenmiş “istihbarat ” birimine başvurabilmelidirler. Okul çalışanının öğrencilerin korunması ile ilgili bilgi paylaşmak istediği bir olayda gizlilik ve adının açıklanmaması koşulu sağlanacaktır.

 

14. POLİTİKANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 

14.1 Okul yönetimi ÇKP ve ÇKP el kitaplarının her yıl gözden geçirilmesinden, bilgi ve kilit kontak listelerinin güncellenmesinden sorumludur.


 

15. ÇOCUK KORUMA POLİTİKASINDA KULLANILAN TANIMLAR

 

Çocuk: Çocuk hakları Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (1989) ile uyumlu olarak ve Türkiye Cumhuriyeti tanımlarına göre 18 yaşını doldurmamış herkes çocuk olarak tanımlanır.

Çocuk İstismarı: Dünya Sağlık Örgütüne göre, çocuk istismarı tüm fiziksel ve/veya duygusal kötü davranış, cinsel taciz, ihmal, ticari veya diğer tür istismar sonucu çocuğun sağlığına, gelişimine veya sorumluluk ilişkisi kapsamında onuruna, güvenine ve gücüne gerçek veya potansiyel zarar vermek.

Kişi bir çocuğu, zarar vererek veya zararı engellemeye yönelik davranışta bulunmayarak istismar eder. Çocuklar aile içinde veya kurumsal (okul gibi) veya topluluk ortamında istismara uğrayabilir; çocuklar sıklıkla tanıdıkları kişiler ve nadiren yabancılar tarafından istismar edilirler. Genellikle çocuk, istismarın daha sonra içinden çıkılmaz hale gelen birçok şeklini arka arkaya yaşar.

Çocuk Koruma: Çocuğu, kasıtlı veya kasıt olmadan verilen zararlara karşı korumaya yönelik felsefeleri, politikaları, standartları, ana hatları ve prosedürleri tanımlamak için kullanılan geniş ölçekte bir deyimdir. Çocuk koruma kaygıları, şüphe duyulan, iddia edilen, şahit olunan, ifşa edilen çocuk istismarı ile ilgili okul içinden veya dışından herhangi bir kişinin soruşturulması ve dava açılarak takip edilmesi işlemlerini kapsar.

Davranış Beyannamesi Çocuk Koruma Kodu: Tüm okul çalışanlarının imzaladıkları, çocuk koruma politikasını kabul ettiklerini taahhüt eden, yıllık beyanname

Çocuk Koruma Yetkilisi: Çocuk koruma politikasının hayata geçirilmesi için çocuk koruma ekibinin sorumluluğunu kolaylaştıran okulun atanmış koordinatörü

Çocuk Koruma Ekibi: Çocuk koruma politikasının hayata geçirilmesinden sorumlu bir grup okul uzman çalışanı

Duygusal İstismar: Öğrencinin sürekli duygusal kötü muameleye maruz kalması sonucu duygusal gelişiminin etkilenmesi. Öğrencilere sevilmediklerini, değersiz olduklarını, başkalarının ihtiyaçlarını karşıladıkları sürece değerli oldukları duygusunun yaşatılması, yaşından büyük veya gelişimine uygun olmayan beklentilerin empoze edilmesi; onların sık sık korku hissetmelerine neden olunması; ayartılması veya istismar edilmesi, duygusal istismar olarak kabul edilir. Duygusal istismar tek başına yapılabileceği gibi, aynı zamanda çocuğa yapılan tüm kötü davranışlar bir tür duygusal istismar içerir.

İkincil Sorun: Yasal yetkililerin müdahalesini veya öğrencinin fiziksel ve/veya duygusal sağlığını korumak için ciddi önlem alınmasını gerektirmeyen durumlar

İhmal: Öğrencinin temel fiziksel veya fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersizliğin, öğrencinin sağlığında ve gelişiminde ciddi bozulmaya neden olması

Fiziksel İstismar: Vurmak, yumruklamak, sarsmak, atmak, ısırmak, zehirlemek, yakmak veya haşlamak, suda veya karada boğmak veya başka türlü kasıtlı fiziksel zarara neden olmak, fiziksel istismardır. (Bu semptomlar aynı zamanda, kesmek veya intihar düşüncesi gibi kendine zarar vermeyi gösterir.)

Makul Neden: Çocuk istismarı suçlamasını varsaymak için meşru zemin olması; soruşturma başlatmak için İfşaat Akış çizelgesi takip edilir.

Ciddi Sorun: Potansiyel olarak yasal yetkililerin müdahalesini gerektiren veya yasal sonuçlar doğurabilen sorun; aşikar aşırı istismar ve öğrencinin fiziksel ve /veya ruhsal esenliğinde hasara neden olmak.

Cinsel İstismar: Öğrenciyi neler olduğunu anladığı veya anlamadığı durumlarda, cinsel etkinliklerde yer almaya zorlamak. Bu etkinlikler fiziksel temas içerebilir, cinsel ilişki vs. veya fiziksel temas olmadan, pornografik malzeme hazırlamak veya seyrettirmek veya öğrencileri cinsel olarak uygusuz davranışlarda bulunmaya teşvik etmek gibi. Ticari seks işlerine dahil olan öğrenciler kendilerini kurban olarak görseler de görmeseler de, cinsel istismarın kurbanlarıdır.

Çalışanlar: USEV de yaptıkları sözleşmenin türünden bağımsız olarak, bireysel kapasiteyle çalışan tüm kişileri kapsar. Bunlar ücretli veya ücretli olmayan çalışanlar ve tek, bir sefere mahsus, kısa veya uzun vadeli gönüllü çalışanları kapsar. Çalışanlar ibaresi ayrıca danışmanlar ve kontratlı geçici personeli de kapsar ve Türk ve yabancı personeli eşit olarak tanımlar.

 

Kaynaklar:

- British Council Child Protection Handbook (Türkçe Baskısı )

- CIS Child Protection Standards

- International Task Force on Child Protection

- Child Protection Policy – EuroChild

- The United Nations Convention on the Rights of the Child